Nỗi oan này…ai thấu hả giời?

Nghe tiếng chuông cửa, tưởng ông em hàng xóm sang sau mấy ngày cấm túc vì vụ trứng ngỗng nên phi vội ra. Chài ai, một thiếu…

Read more